Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een rechtspersoon zijn (financiële) verplichtingen niet kan nakomen, kunnen de bestuurders van die rechtspersoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Iedere bestuurder is (mede) verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medebestuurders. Hierbij staat het privévermogen op het spel. Een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld de plaatselijke sportvereniging kan een groot financieel risico met zich meebrengen. Niet alleen de bestuurders lopen risico aansprakelijk gesteld te worden, dit geldt ook voor commissarissen en toezichthouders.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De schade die een derde lijdt door onbehoorlijk bestuur van één van de bestuursleden, kan in beginsel op elk van de bestuursleden worden verhaald.

Anti-misbruikwetgeving

Voorheen kon een bestuurder zijn bedrijf failliet laten gaan, zonder gevolgen voor zijn privévermogen. Sinds de antimisbruikwetgeving is ingevoerd, kunnen de bestuurders zich niet meer achter de rechtspersoon verschuilen wanneer zij zelf aansprakelijk zijn.

Voor wie ?

 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • BV’s
 • NV’s
 • Verenigingen van Eigenaren

Wat is het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer een verzekerde met een claim wordt geconfronteerd begeleidt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hem, neemt de (gerechtelijke) procedure uit handen en vergoedt de schade. De verzekering biedt ook dekking voor verweerskosten. De kosten van (juridisch) verweer tegen een claim kunnen namelijk hoog oplopen. Want ook al is de claim ongegrond, de bestuurder zal zich toch moeten verweren.

Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

Bijvoorbeeld bij:

 • Het niet (tijdig) afdragen van sociale verzekeringspremies;
 • Het niet bijhouden van een behoorlijke administratie en boekhouding;
 • Het niet behoorlijk vervullen van zijn taak, (mede) leidend tot een faillissement;
 • Het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen;
 • Het nemen van beslissingen met financiële gevolgen zonder een goede zekerheidsstelling;
 • Het door een bestuurder niet verstrekken van (de juiste) informatie aan een commissaris of toezichthouder.

 

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Eigenaren van appartementen zijn van rechtswege lid van de VvE. Anders dan bij andere verenigingen zijn leden van een VvE ieder hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door de vereniging (of haar bestuurder) is toegebracht aan derden en ook voor de schulden van de vereniging. Ook voor een VvE is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering belangrijk. Zij kunnen een verzekering afsluiten waarvan de verzekeringsvoorwaarden op de specifieke eisen van een VvE zijn afgestemd.

Interne aansprakelijkheid

Dit is de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de eigen organisatie. Interne aansprakelijkheid is van toepassing als de rechtspersoon schade heeft geleden doordat een bestuurder zijn taak niet goed heeft vervuld. In geval van faillissement van de rechtspersoon zal de curator namens de rechtspersoon proberen de schade te verhalen op de bestuurders

Externe aansprakelijkheid

De externe aansprakelijkheid speelt ten opzichte van anderen dan de eigen rechtspersoon. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Belastingdienst
 • Overnamepartners
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Curatoren

 

TIP

Accepteer alleen een bestuursfunctie wanneer de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering heeft afgesloten. Vraag een kopie van de polis en beoordeel de dekking van de verzekering.

Schadevoorbeelden

Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid wordt vaak onderschat. In de meeste zaken wordt een schikking overeen gekomen, omdat geen van de partijen gebaat is bij publiciteit.

Voorbeeld 1

De winkeliersvereniging wil extra klanten naar haar winkelstraten trekken. Daarom organiseert zij enkele activiteiten, waaronder het laten optreden van een bekende zanger, het huren van een draaimolen en het tijdelijk plaatsen van een schaatsbaan. De kosten bedragen al met al € 15.000. Zodra de nota’s binnenkomen blijkt dat er niet genoeg geld in kas is. De benadeelde zanger en leveranciers spreken de bestuurders aan om alsnog hun openstaande rekeningen betaald te krijgen.

Voorbeeld 2

Op de vergadering van de VvE wordt besloten tot groot onderhoud en het bestuur geeft een aannemer opdracht dit uit te voeren. De aannemer verlangt een aanbetaling. Korte tijd later blijkt de aannemer failliet te zijn verklaard. Dan blijkt dat het bestuur wel de aanbetaling heeft gedaan maar niet vooraf heeft onderzocht hoe de aannemer er financieel voor stond. De appartementseigenaren stellen de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk.

Voorbeeld 3

Een BV staat op het punt om bedrijf X over te nemen, maar merkt gelukkig net op tijd dat X op de rand van faillissement balanceert. De BV blaast de overname af maar de aandeelhouders stellen de bestuurders van de BV aansprakelijk voor de geleden schade. Bij de voorbereiding van de overname waren namelijk aanzienlijke kosten gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurders een boekenonderzoek hadden laten uitvoeren.

Voorbeeld 4

Twee bestuursleden van een hockeyvereniging verhuren – zonder medeweten van de andere bestuursleden – het terrein voor het geven van een concert. Het terrein loopt forse schade op en daardoor ontstaat een financiële strop voor de vereniging. Beiden zijn door de vereniging aansprakelijk gesteld.

Meer informatie

Lammerts Verzekeringen
Postbus 348
1430AH Aalsmeer
06 5205 1772
info@lammertsverzekeringen.nl

Klik hier om deze pagina over Bestuursaansprakelijkheid als PDF flyer te downloaden.